Το πρόγραμμα

'ΕΡΕΥΝΑ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ'

Το μέτρο στήριξης της Ενιαίας Δράσης Κρατικής Ενίσχυσης ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΑ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 (ΕΠΑνΕΚ).

Το μέτρο αποσκοπεί στην υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης σε επιχειρήσεις που λειτουργούν για την ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και τον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τη στήριξη της κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας των ερευνητικών αποτελεσμάτων και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι κύριοι στόχοι του μέτρου είναι:

- Οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και τη βιώσιμη εξειδίκευση.

- Ενσωμάτωση νέας γνώσης και καινοτομίας σε υπάρχοντα και νέα προϊόντα, υπηρεσίες, συστήματα παραγωγής και αλυσίδες αξίας.

- Σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς και την οικονομία.

 

Font Resize
Contrast