Εγχειρίδια-Videos

Τα video του έργου ΑΝΑΠΝΕΩ είναι πλέον διαθέσιμα και περιλαμβάνουν αναλυτικά όλες τις λειτουργίες του κάθε συστήματος για το έργο ΑΝΑΠΝΕΩ,

οι οποίες συνοδεύονται από φωνητικές οδηγίες

Το ΑΝΑΠΝΕΩ χωρίζεται σε τέσσερα επιμέρους υποσυστήματα στα όποία έχουν πρόσβαση οι άμεσοι χρήστες του, δηλαδή οι γιατροί και οι ασθενείς

  1. Το Διαδικτυακό Σύστημα για τους Ιατρούς - MyDoctorWeb
  2. Το Διαδικτυακό Σύστημα για τους Ασθενείς - MyPatientWeb
  3. Την Eφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα για τους Ιατρούς - MyDoctorMobile
  4. Την Eφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα για τους Ασθενείς - MyPatientMobile

Δείτε τα αναλυτικά στους παρακάτω σύνδεσμους.


Font Resize
Contrast